Bilderbergers decide indeed the policy for the coming year

Ex-Secretaris-Generaal van de NAVO bekent Former Secretary General of NATO admits

4 juni 2010

Bewust of onbewust doet de voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO Willy Claes op de Belgische radio, in een 'damage control' interview dat de geheimzinnigheid en het belang van de Bilderberggroep moet bagatelliseren, ineens een onthulling die de vermoedens van jarenlange Bilderbergvolgers Jim Tucker en Daniel Estulin zomaar even bevestigt. Consciously or unconsciously, the former Secretary General of NATO Willy Claes, the Belgian radio in a "damage control" interview that the mystery and importance of the Bilderberg Group to belittle a sudden revelation that the suspicions of many years Bilderberg followers Jim Tucker and Daniel Estulin just confirmed here.

Vanaf vandaag komen in het Spaanse Sitges 130 van de machtigste en invloedrijkste figuren uit de Noord-Atlantische wereld samen om te gaan bepalen welke kant het de komende 12 maanden op moet met de wereld. As of today come in the Spanish Sitges 130 of the most powerful and influential figures in the North Atlantic world in order to determine which direction the next 12 months to be with the world. Deze jaarlijkse bijeenkomsten vinden al 60 jaar plaats, altijd in het grootste geheim, afgeschermd van de buitenwereld en zonder persverklaringen na afloop. These annual meetings take place for 60 years, always in the greatest secrecy, shielded from the outside world and no press statements afterwards.

Tot voor kort verscheen er nooit iets over in de media, maar de opkomst van het internet en het daardoor groeiende aantal onafhankelijke nieuwsmedia kregen de Bilderbergers de laatste jaren steeds meer aandacht - aandacht die ze niet wensen. Until recently never appeared on the media, but the advent of the Internet and thereby increasing the number of independent news media were the Bilderbergers in recent years increasing attention - attention she does not want.

Aangezien steeds meer mensen de verschillende alternatieve nieuwssites raadplegen om te weten te komen wat er in de wereld gebeurt, is de aandacht voor Bilderberg dit jaar dusdanig dat ook de overheidsmedia (ANP, Belga, IDP) er niet aan ontkomen aandacht te besteden aan de Bilderberggroep. As more and more people the various alternative news websites to consult to find out what happens in the world has focused for Bilderberg this year so that public media (ANP, Belga, IDP) can not escape attention to the Bilderberg Group .

Dit gebeurt uiteraard allemaal met goedkeuring van de leidende figuren binnen Bilderberg: Etiennen Davignon, Henry Kissinger en - jawel! This happens naturally all with the approval of the leading figures within Bilderberg: Etienne Davignon, Henry Kissinger and - yes! - Beatrix, koningin der Nederlanden. - Beatrix, Queen of the Netherlands. Nu het niet meer te verzwijgen of te ontkennen valt heeft men kennelijk besloten de aandacht onder controle te krijgen en de critici in ieder geval het argument van de geheimhouding te ontnemen. Now it no longer suppress or deny it is has obviously decided to control the attention and the critics in any case the argument to deny confidentiality.

Op de Belgische radio mocht een van de grootste kontlikkers uit het Belgische medialand, Koen Fillet, BelgiŽ verlichten en middels een goed ingestudeerd en lacherig interview ("Geheimzinnig allemaal, ha ha ha...") met de voormalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Willy Claes het beeld oproepen alsof het allemaal heel normaal is. On Belgian radio was one of the largest in the Belgian media kontlikkers country, Koen Fillet, Belgium and ease through a well-rehearsed and giggly interview ("Mysterious all, ha ha ha ...") with former Secretary General of NATO , Willy Claes evoke like it's all very normal. "Gewoon een elitair clubje waar ideeŽn worden uitgewisseld, ha ha ha." "Just an elite club where ideas are exchanged, ha ha ha."

De wegens corruptie uit de politiek verdwenen Claes was twee keer aanwezig bij een bijeenkomst van de Bilderberggroep en legde uit wat de reden van de bijeenkomsten was: "De groep is opgericht om de leden van de NAVO te laten discussiŽren over de te volgen strategie tegen het communisme," stelde Claes. The charges of corruption from politics disappeared Claes was twice present at a meeting of the Bilderberg Group and explained the reason for the meetings was: "The group was established to the members of NATO to discuss the strategy against communism, "said Claes.

Fillet, het brave schaap geloofde het meteen. Fillet, the obedient sheep believed it immediately. Want ja, dit is wel Willy Claes heh, ha ha... Because yes, this is Willy Claes heh, ha ha ... Dat de communistische Sovjet Unie sinds 1989 niet meer bestaat en dat er dan eigenlijk geen reden meer was voor de geheimzinnigheid vond Koen Fillet geen vraag waard. That the communist Soviet Union since 1989 no longer exists and that there was really no reason for secrecy was not a question worth Koen Fillet.

"En daarom moet het wel geheimzinnig zijn, ha ha ha," legde hij Claes de woorden in de mond. "And why should it be mysterious, ha ha ha," he Claes words in the mouth.

Claes: "Ja, want Moskou luistert mee he". Claes: "Yes, because Moscow is listening, he".

Volgens Claes kon hij niet openbaar maken wie er dit jaar allemaal te gast zijn. According to Claes he could not disclose who this year all are guests. (Uiteraard wist de beste man niet dat de genodigden al weken op het internet te vinden zijn), "maar Etienne Davignon, Henry Kissinger, koningin Beatrix en de koning van Spanje zijn er elk jaar." (Of course the best man did not think the guests on the internet for weeks to find), "but Etienne Davignon, Henry Kissinger, Queen Beatrix, the King of Spain every year."

Toch deed Claes tussen het gezellige gekeuvel met mislukt acteur, eh pardon, journalist Fillet door enkele onthullingen die de beweringen van Bilderberg-volgers Jim Tucker en Daniel Estulin bevestigen - namelijk dat de groep zeer invloedrijk is en dat wat er besproken wordt wel degelijk het beleid van bedrijven en politici beÔnvloedt. Still, Claes between the pleasant chitchat with failed actor, eh sorry, journalist Fillet by some revelations about the allegations of Bilderberg followers Jim Tucker and Daniel Estulin confirm - that the group is very influential and that what is being discussed is indeed the policy business and political influences.

"Tijdens de conferentie krijgen alle genodigden 10 minuten spreektijd - en daar wordt zeer streng aan vastgehouden, jahaha - en na afloop stelt de 'rapporteur' (Wie? Meneer Fillet vraag het dan!!) een rapport op van wat er besproken is. De aanwezigen worden dan natuurlijk wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze invloed hebben." "During the conference, all guests 10 minutes talk time - and that is very sternly detained jahaha - and afterwards, the" rapporteur "(who? Mr. Fillet ask!) A report of what is being discussed. The participants are then obviously considered to use this report in setting their policies in the environments in which they affect. "

"Pardon, kunt u dat nog eens herhalen? Zei u daar nu echt dat de aanwezigen wel geacht worden gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze verkeren," had Fillet moeten vragen als hij een echte journalist was geweest. "Excuse me, could you repeat that? Did you really think that now the participants are deemed to use this report in setting their policies in the environments in which they find themselves," Fillet had to ask if he was a real journalist was. Maar dat is Fillet niet. Fillet is een mislukt acteur die vanwege zijn kwaliteiten als ultieme slijmjurk elke avond tussen 6 en 7 de Belgische luisteraar mag onderhouden met ongedwongen prietpraat over onderwerpen die er niet toedoen. But that is not Fillet. Fillet is a failed actor because of his qualities as an ultimate slime dress every night between 6 and 7 Belgian casual listener may have with twaddle about topics that are not doing.

En dan, de eerste keer dat hij een serieus onderwerp mag bespreken krijgt hij de scoop van zijn leven over een van de machtigste organisaties ter wereld in de schoot geworpen door de wereldvreemde Willy Claes, en zonder er erg in te hebben (of juist wel?) gaat hij snel verder over op de tafelindeling tijdens de "helemaal niet zo luxueuze lunches en diners." Then, the first time he serious topic may discuss gets the scoop of his life on one of the most powerful organizations in the world in the lap of the unworldly Willy Claes, and without seem to notice (or is it? ) he will quickly go over to the table layout in the "not so sumptuous lunches and dinners.

Claes: "Men mag geen twee keer dezelfde buurman hebben aan tafel. Het is de bedoeling dat er van gedachten wordt gewisseld. Dat kan niet als men twee keer naast de zelfde persoon zit. Het gaat over belangrijke thema's". Claes: "One should never the same neighbor at table. The idea is that an exchange of views. That can not be two times the same person sitting next to. It's about important issues."

Prima meneer Claes. Mr. Claes fine. U heeft genoeg gezegd. You have said enough. " De aanwezigen worden wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze verkeren ". "The participants are deemed to be using this report in setting their policies in the environments in which they find themselves."

Met andere woorden: het gevolgde beleid in de VS, Canada en West-Europa wordt wel degelijk uitgestippeld tijdens de drie of vier dagen dat de Bilderbergers vergaderen in een luxe, van de buitenwereld afgeschermd hotel. In other words, the policies in the U.S., Canada and Western Europe is indeed mapped during the three or four days that the Bilderbergers meet in a luxury hotel in incommunicado. Verkiezingen zijn een schertsvertoning, de uitslag wordt bepaald door 130 (invloed)rijken, al dan niet verkozen en wij eenvoudige stervelingen mogen in geen geval weten wat ze voor ons in petto hebben. En dat vinden de grootverdieners van de gevestigde media allemaal heel normaal. Elections are a farce, the result is determined by 130 (influence) rich, whether or not elected and we ordinary mortals must in no way know what they do for us in store. And that's the big earners of the established media, all very normal.

Romeinse soldaten mochten bij goed gedrag of bewezen diensten een dag naar het circus. Roman soldiers were allowed for good behavior or services rendered to the circus one day. De huidige generatie journalisten mag, als ze doen wat hun dompteurs in politiek en bedrijfsleven ze opdragen, misschien zelfs wel een keer naar de elitaire Bilderberggroep, want ja, er zijn ook elk jaar 'invloedrijke' journalisten aanwezig, al schrijven ze er nooit over. The current generation of journalists may, if they do what their dompteurs in politics and business they offer, perhaps even a trip to the elite Bilderberg Group, because yes, there are every year 'influential' journalists present, although they write never mentioned.

Koen Fillet maakt na vandaag een goede kans ook eens uitgenodigd te worden. Koen Fillet is a good chance after today also agreed to be invited.

Luister hier naar het radio-interview (het item Bilderberg begint na ongeveer een kwart uitzending). Listen to the radio interview (the item begin after about Bilderberg fourth broadcast). http://www.zonnewind.be/bilderberg/2010/media-schade-beperken.shtml  

America the Beautiful

0homefly.gif (8947 bytes)         
Pacific